شامپو های شرکت وانشان توسط تیم تحقیقاتی کارشاسان ارشد علوم تغذیه ، سم شناسی پزشکی ، میکروبیولوژی و محققین طب سنتی کشور با مرغوب ترین مواد اولیه گیاهی تهیه شده است